Høring: Ansøgning om lovliggørelse af en skulptur på søterritoriet

Publiceret 21-10-2019

Høring af ansøgning om lovliggørelse af en skulptur på søterritoriet, matr.472m Faaborg Bygrunde, Kanelvej 13, Faaborg-Midtfyn Kommune.
Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om lovliggørelse af en skulptur på søterritoriet, matr.472m, Faaborg bygrunde, Kanalvej 13, 5600 Faaborg, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 57 af 21. januar 2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger, samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Vi kan oplyse om at skulpturen ligger uden for natura-2000 området.

Der er observeret bilag IV arten marsvin i området.  

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01705

Ansøgning om lovliggørelse af en skulptur på søterritoriet.

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler