Høring: ansøgning om tilladelse til etablering af rampe tæt ved Nivå Havn.

Publiceret 29-11-2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af en rampe til brug for surfere. Rampen ønskes etableret på matr. 11ae, Niverød By, Nivå Havn, 2990 Nivå, Fredensborg Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 57 af 21. januar 2019). 

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger, samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018). 

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018). 

Inden vi træffer afgørelse i sagen, skal vi bede om jeres bemærkninger til det ansøgte, herunder om I vurderer, at rampen kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis I vurderer at rampen kan få væsentlig indvirkning på miljøet, vil vi bede jer oplyse hvilke forhold, I især vil anbefale der lægges vægt på i Kystdirektoratets vurdering. 

Vi kan oplyse at den ønskede placering for rampen ligger udenfor Natura 2000 områder. 

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest den 6. januar 2020. 

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02724.

Ansøgning om surferrampe i Fredensborg Kommune.pdf

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler