Høring - ansøgning om tilladelse til anlæggelse af baderampe ved Nivå Strandpark

Publiceret 27-03-2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til anlæggelse af baderampe ved Nivå Strandpark, matr. 11ae Niverød By, Karlebo, Fredensborg Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr.57 af 21. januar 2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 24. april 2019.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen venligst henvis til sagsnummer: 19/00422.

Ansøgning om tilladelse til baderampe

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler