Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med omlægning og udvidelse af sejlrende til Nakskov Havn

Publiceret 27-05-2019

Nakskov Havn har søgt om tilladelse til at omlægge og udvide sejlrenden til Nakskov Havn, Lolland Kommune.

I forbindelse med ansøgningen har Nakskov Havn bedt om, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (VVM) for projektet. Miljøkonsekvensrapporten skal beskrive projektetsvirkninger på miljøet og de eventuelle afværgeforanstaltninger, der er nødvendige for at begrænse potentielle skader

Der er udarbejdet et debatoplæg for projektet, som du kan finde her, sammen med ansøgningsmaterialet:

Debatoplæg Nakskov Sejlrende

Ansøgning Nakskov sejlrende

Formålet med debatoplægget er at sikre, at alle borgere, foreninger, myndigheder og andre interesserede får mulighed for at komme med idéer og bemærkninger til projektet tidligt i processen. Det er også muligt at kom­me med ønsker til emner eller spørgs­mål, som kan belyses i den kommende miljøkonsekvensrapport.

Hvilke muligheder har du?

Hvis du har ideer og kommentarer til miljøkonsekvensrapporten, eller til projektet generelt, skal disse sendes skriftligt til Kystdirektoratet, att. Anne Villadsgaard, Højbovej 1, 7620 Lemvig eller som e-mail på Obfuscated Email senest den 16. juni 2019. Anfør venligst dit navn og din adresse, samt vores j.nr. 19/00138.

Vi kan oplyse, at projektet skal udføres indenfor Natura 2000 område nr. 179: Nakskov Fjord og Inderfjord.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne ideer og forslag er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at dit navn og adresse vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som bl.a. offentliggøres på direktoratets hjemmesider. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger blive forelagt ansøger.

Spørgsmål vedr. miljøkonsekvensvurderingen, eller projektet, kan rettes til Anne Villadsgaard, e-mail: avi@kyst og tlf. 91338425.