Høring- Ansøgning om tilladelse til udplantning af ålegræs i Vejle Fjord, Vejle Kommune

Publiceret 06-05-2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til udplantningen af ålegræs ved tre lokationer i Vejle Fjord: 1. Albueknæ/Brønsvig, 2. Andkær Vig/Holsterhage, 3. Vognkær Enge/Mørkholts Hage.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 57 af 21. januar 2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted tæt ved Natura 2000-område: nr. 78 ”Skove langs nordsiden af Vejle Fjord” og Natura 2000-område: nr. 79 ”Munkebjerg Strandskov”. 

Vi kan desuden oplyse om at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest mandag den 13. maj 2019.

Ved spørgsmål til ansøgningen henvis da venligst til sagsnummer: 19/00452.

Ansøgning om udplantning af ålegræs.pdf

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler