Høring: Ansøgning om lysledersøkablet "GC6" mellem Bogense og Juelsminde

Publiceret 10-05-2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af nedspulet lysledersøkabel mellem Bogense og Juelsminde.

Linjeføringens filer til brug for GIS-program kan fremsendes ved henvendelse til Obfuscated Email.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 og 4 (LBK nr.57 af 21. januar 2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt delvist finder sted i Natura 2000-område nr. 108 ”Æbelø, havet syd for og Nærå”.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 4. juni 2019.

Ved spørgsmål henvis venligst til sagsnummer 19/01026.

Ansøgning - Fiberkabel GC6 - Juelsminde-Bogense.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler