Høring: Fornyet ansøgning om havsvømmebane ud for matr.95 Vallensbæk By, Vallensbæk Kommun

Publiceret 10-05-2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af en havsvømmebane ud for Vallensbæk Kommunens kyststrækning.

Vi skal i den forbindelse oplyse, at vi den 8. juni 2018 sendte en ansøgning i høring vedr. en havsvømmebane ud for matr.128a, Brøndbyvester By, Brøndby Strand. Denne ansøgning erstatter den tidligere fremsendte ansøgning.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr.57 af 21. januar 2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder. Det nærmeste område er placeret ca. 6 km væk fra projektområdet og er område nr. 143 ” Vestamager og havet syd for”.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest den 6. juni 2019.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01088.

Fornyet ansøgning havsvømmebane Vallensbæk

Yderligere information:

Lotte Beck Olsen

Sagsbehandler