Høring: Ansøgning om fiberkabel fra den Jyske Vestkyst (Varde Kommune) til England

Publiceret 08-05-2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til nyt fiberkabel fra den Jyske Vestkyst, hvor kables føres gennem dansk søterritorium og den eksklusive økonomiske zone til England.

I ansøgningen indgår også et nordligt tomrør, som er forberedelse til kommende udvidelse af projektet. Kablet placeres ca. 2 meter under havbunden og der er en kabelkorridor på 500 meter fra den planlagte centerlinje, hvori vi gerne vil bede om bemærkninger. GIS-filer for projektet kan fremsendes ved henvendelse til sagsbehandler Thomas Larsen.

Kablet og tomrøret føres som underboring ud på søterritoriet fra henholdsvis matr.nr. 9e Houstrup By, Henne og matr.nr. 156eh Bjerregård, Lønne.

Projektet betegnes Havhingsten.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 og 4 (LBK nr.57 af 21. januar 2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 4. juni 2019.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/01026.

Ansøgning om fiberkabel Havhingsten i Nordsøen

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler