Tilladelse til etablering af kabeltracéer på Bornholm

Publiceret 11-06-2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af kabeltracé ved Strandmarken, Klympen, matr. 4b, Hasle Jorder, Hasle, Bornholm og Strandvejen, matr. 320a, Rønne Markjorder, Rønne, Bornholm.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Tilladelser til etablering af kabeltracé på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 2 og 4 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Ved spørgsmål til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/00225.

Tilladelse til udlægning af fiber optisk kabel

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler