Høring: Ansøgning om kajakbroanlæg ud for Gl. Færgevej 24, VIlsund, Thisted Kommune

Publiceret 28-06-2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til kajakbroanlæg på 14,3 meter ved Vilsund Havn. I ansøgningsmaterialet er også beskrevet et byggeri på land, som ikke er en del af denne høring, hvor det alene er kajakbroanlægget vi skal bede om bemærkninger til.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr.57 af 21. januar 2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 26. juli 2019.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ved henvendelser venligst oplys sagsnummer 19/00736

Ansøgning - Vilsund - Kajakbroanlæg.pdf

 

 

 

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler