Høring: Ansøgning om nyttiggørelse af rent oprensningssediment til fordring af limfjordstangerne - Thyborøn

Publiceret 03-06-2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til nyttiggørelse af ca. 300.000 m3/år rent oprensningssediment fra indsejlingen til Thyborøn Havn, Lemvig Kommune. På kortbilaget er oprensningsområdet benævnt ”sandpuden”. I ansøgningen oplyses det også, at materialet alternativt vil kunne benyttes til opfyld til anlægsarbejder på Thyborøn Havn. Dette er ikke omfattet af denne høring eller på anden måde af en kommende afgørelse, da Kystdirektoratet ikke er myndighed for denne type nyttiggørelsestilladelse.

Formålet med ansøgningen er, at opnå tilladelse til kystnær fodring på limfjordtangerne, som er omfattet af aftale mellem Kystdirektoratet og kommunerne.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 b, stk. 1 nr. 2 (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Det kan oplyses, at projektet ligger i tilknytning til Natura 2000-område nr. 28 ”Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø”.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 1. juli 2019.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at Jeres høringssvar vil kunne oprtræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen henvis da venligst til j.nr. 19/01116.

Ansøgning - Nyttiggørelse - Thyborøn

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler