Høring- Ansøgning om tilladelse til etablering af havnebad i Horsens havn

Publiceret 14-06-2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af et havnebad i Horsens Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 og 4 (LBK nr. 57 af 21. januar 2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted 6,5 km i fugleflugtslinje fra Natura 2000-område: nr. 56 ”Horsens Fjord, havet øst for og Endelave”.

Vi kan desuden oplyse om at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest den 12. juli 2019.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt.

For god orden skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger bliver videresendt til ansøger.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00304.

Ansøgning om havnebad i Horsens

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler