Høring - Ansøgning om tilladelse til bl.a. opfyldning af Kanal Syd ved Operaen i København, samt opretning af den vestlige spunsafgrænsning ved den Sydlige Dokø, ud for matr.656 og 657 Christianshavns Kvarter, København

Publiceret 11-06-2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc‐Kinney Møllers Fond til almene Formaal om tilladelse til etablering af en forbindelsesgang, midlertidig opfyldning samt permanent reduktion af vanddybden i Kanal Syd ved Operaen i København, samt opretning af den vestlige spunsafgrænsning ved den Sydlige Dokø.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 1 og 2 (LBK nr.57 af 21. januar 2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder. De nærmeste områder er område nr. 142 (Saltholm og omliggende hav) og nr. 143 (Vestamager og havet syd for), som dog begge er beliggende mere end 6 km fra projektområdet.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 5. juli 2019.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen henvis da venligst til j.nr. 19/01363.

Ansøgning om etablering af parkeringskælder - KBH

 

Yderligere information:

Lotte Beck Olsen

Sagsbehandler