Høring: Slæbested ud for Hasmark Strand, Vestre Strandvej 1, 5450 Otterup, ud for matr. nr. 15i Hasmark By, Norup

Publiceret 03-12-2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til slæbested ved Hasmark Strand. Slæbestedet udføres i beton og etableres med begrundet beredskabsformål.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 og stk. 3, nr. 1 (LBK nr.57 af 21. januar 2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Nærmeste Natura-2000 område er ca. 3 km fra projektområdet.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 7. januar 2020.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Hvis vi ikke har modtaget jeres bemærkninger inden fristens udløb, går vi ud fra, at I ikke har bemærkninger til ansøgningen og lægger dette til grund i den videre sagsbehandling.

Ansøgning - Slæbested - Hasmark Strand.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler