Dispensation til midlertidigt anlægsområde i forbindelse med etablering af Viking–Link kablet ved Houstrup Strand

Publiceret 04-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 9e Houstrup By, Henne, i Varde Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen1 § 1, jf. § 4 til

  • etablering af afspærret hegnet arbejdsområde på stranden som ansøgt indtil ultimo juni 2022,
  • gravning inden for arbejdsområdet,
  • henstilling af container mv. på parkeringspladsen ved nedkørselsvejen til stranden i perioden april til ultimo juni 2022 med tonegenerator. Der udrulles kabel med håndkraft gennem klitlandskabet fra container til arbejdsområdet.

Dispensationen er meddelt på vilkår

  • At terræn retableres og ryddes umiddelbart efter arbejdsområdet sløjfes ultimo juni 2022.
  • At der etableres og anvises passagemulighed umiddelbart bag afspærringen således at gennemgående færdsel langs stranden ikke blokeres.
  • At adgang fra parkeringspladsen ved Houstrup strand og til stranden sker ad godkendt adgangsvej.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/14809.

21/14809 Dispensation til midlertidig anlægsområde.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent