Dispensation til at lukke en side af en carport inden for klitfredningslinjen

Publiceret 05-08-2022

Der er søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1
§ 8 til at lukke en side af
en carport inden for klitfredningslinjen på ejendommen matr. nr. 11i, Furreby By,
Furreby, Storkedalen 8 , 9480 Løkken, Hjørring Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8 til det ansøgte.

Dispensationen gælder kun klitfredningslinjen. Du skal selv undersøge, om dit projekt kræver tilladelse efter anden lovgivning.

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys journalnummer 21/03358

Afgørelse.

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler