Dispensation til genopførelse af sommerhus

Publiceret 20-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 2na klitterne, Ingstrup – Emilievej 8, 9480 Løkken, Jammerbugt Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen 2 § 1, jf. § 4, til nødvendig kørsel og udgravning inden for det klitfredede område i forbindelse med opførelse af nye sommerhus samt til udskiftning af eksisterende nedsivningsanlæg. Huset kan opføres som beskrevet i nedenstående redegørelse, dog således, at kiphøjden kan øges fra kote 15,65 op til kote 16,15 for øget taghældning såfremt der anlægges sedumtag. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/13734.

Dispensation til genopførelse af sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler