Afslag fra klitfredningslinjen til jordvarme og dispensation til nedgravet nedsivningsanlæg i Jammerbugt Kommune

Publiceret 29-09-2020

Afslag fra klitfredningslinjen til jordvarme og dispensation til nedgravet nedsivningsanlæg ved sommerhuset matr.113g Hune By, Hune, Strandfogedensvej 82, Rødhus, 9490 Pandrup. Jammerbugt Kommune

Afslag
Kystdirektoratet giver hermed afslag på dispensation i medfør af naturbeskyt-telseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 8 samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4, til etablering af jordvarmeanlæg inden for det klitfredede område.

Dispensation
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen § 1, jf. § 4 til nødvendige gravearbejder og kørsel i forbindelse hermed ved etablering af nedsivningsanlæg under terræn.

Vilkår for dispensationen
 Der må ikke foretages terrænændringer i forbindelse med nedgravning af anlægget ud over det, der er nødvendigt for arbejdets gennemførelse.
 Eventuel overskudsjord fra gravearbejder/udgravning skal køres bort til en placering uden for de klitfredede områder
 Arealerne, der berøres af gravearbejderne skal tilplantes med hjelme, umiddelbart efter arbejdets afslutning, således at risiko for sandflugt undgås, og således at arealernes hidtidige naturlige karakter genskabes

Vedhenvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02883

Afslag fra klitfredningslinjen til jordvarme og dispensation til nedgravet nedsivningsanlæg

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent