Dispensation til at hæve grøft til terræn ved Messingtoftsande inden for klitfredningslinjen på ejendommen matr. nr. 3a Hvidbjerg Klit, Hvidbjerg, i Thisted Kommune

Publiceret 27-01-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen § 1, jf. § 4 til at hæve grøft til terræn.

Vilkår for dispensationen Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:

  • Projektet udføres uden for fuglenes yngletid.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00041.

Dispensation til at hæve grøft til terræn i Thisted .pdf

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig