Dispensation til midlertidigt anlægsområde og adgangsvej i forbindelse med etablering af Baltic Pipe gasrørledning ved Houstrup strand inden for klitfredningslinjen på ejendommen matr. nr. 9e Houstrup By, Henne, i Varde Kommune

Publiceret 18-02-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen § 1, jf. § 4 til midlertidigt anlægsområde og adgangsvej i forbindelse med etablering af Baltic Pipe gasrørledning ved Houstrup strand.

Vilkår for dispensationen

Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:

  • Dispensationen er tidsbegrænset fra klagefristens udløb til 1. februar
    2022. Området skal efter denne periode efterlades ryddeligt og reetableret.
  • De ønskede arbejdsfaciliteter og trækspil placeres inden for anlægsområde
    markeret med blå og grå på fig. 3.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02477.

Dispensation til midlertidigt anlægsområde og adgangsvej i forbindelse med etablering af Baltic Pipe.pdfDispensation til midlertidigt anlægsområde og adgangsvej i forbindelse med etablering af Baltic Pipe.pdf

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig