Dispensation til etablering af jordvarmeanlæg inden for klitfredningslinjen i Jammerbugt Kommune

Publiceret 07-11-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen § 1, jf. § 4 til kørsel og gravearbejde i forbindelse med nedgravning af jordvarmeanlæg som ansøgt på ejendommen matr. nr. 68q Hune By, Hune, Klitvejen 89, 9492 Blokhus.

Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:

  • Kørsel inden for klitfredningen skal begrænses til et minimum.
  • Der må ikke foretages terrænændringer i forbindelse med etablering af jordvarmeanlægget ud over det, der er nødvendigt for arbejdets gennemførelse
  • Arealerne, der berøres af anlægsarbejdet, skal etableres straks efter arbejdets afslutning, enten ved tilbagelægning af afgravet tørv eller ved tilplantning med hjelme, således risiko for sandflugt undgås og arealernes naturlige karakter genskabes.
  • Eventuel overskudsjord fra gravearbejder/udgravning skal køres bort til en placering uden for de klitfredede områder.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02852.

Dispensation - jordvarmeanlæg i klitfredet område.PDF

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler