Høring: Ansøgning om bypass af rent oprensningssediment ved indsejlingen til Kolby Kås Havn, Samsø Kommune

Publiceret 09-06-2021

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til årligt at bypass af ca. 600 m3 oprensningssediment fra indsejlingen til Kolby Kås Havn, Samsø Kommune.

Det er nødvendig at oprense ved indsejlingen til havnen, da indsejlingen sander til af den sedimenttransporten der forgår langs kysten, og derfor ikke kan opretholde dybden for den anløbende sejlads, med mindre der fortages oprensninger.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 b, stk. 1 nr. 1 (LBK nr. 705 af 29/05/2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Det kan oplyses, at projektet ligger Uden for Natura 2000-område.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 9. Juli 2021.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/11421

Høring- Ansøgning om bypass af rent oprensningssediment ved indsejlingen til Kolby Kås Havn, Samsø Kommune

Yderligere information:

Ejgil Houmaa

Sagsbehandler