Orientering om tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven af rent oprenset sediment fra indsejlingen til Mullerup Havn, Kalundborg Kommune

Publiceret 28-10-2020

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage bypass med op til ca. 500 m3 rent oprensningssediment, hver andet år. Det første år kan der by-passes op til ca. 2.000 m3 fra indsejlingen til Mullerup Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor.
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Bypass af oprensningsmateriale på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16b, stk. 1, nr. 1 i Kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 705 af 29/05/2020). Kystdirektoratet skal vurdere om projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller visse udpegede arter væsentlig, jf. § 3 i bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelsesforanstaltninger samt etablering af og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02970

Orientering om tilladelse til bypass af rent oprenset sediment fra indsejlingen til Mullerup Havn, Kalundborg Kommune

Yderligere information:

Ejgil Houmaa

Sagsbehandler