Tilladelse til bypass Hesnæs Havn

Publiceret 18-03-2020

Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven med rent oprensningssediment fra Hesnæs Havns sejlrende og havneindløb, Guldborgsund Kommune.

Bypass af oprensningsmateriale på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16b, stk. 1, nr. 1 i Kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 57 af 21/01/2019).
Kystdirektoratet skal vurdere om projektet kan påvirke et internationalt
naturbeskyttelsesområde eller visse udpegede arter væsentlig, jf. § 3 i
bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder
samt beskyttelsesforanstaltninger samt etablering af og udvidelse af visse anlæg på
søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00540

Tilladelse til bypass Hesnæs Havn.

Yderligere information:

Ejgil Houmaa

Sagsbehandler