Høring: Ansøgning om bypass af rent oprensningssediment ved Asaa Havn i Brønderslev Kommune

Publiceret 02-07-2020

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til udvidelse af bypass områderne, til bypass tilladelse 18/01833, af ca. 8.000 m3 oprensningssediment, som ikke er en øgning af mængderne fra indsejlingen og for havn til Asaa Havn, Brønderslev Kommune.

Behovet for supplerende bypass områder 2 stk., skal findes i de skiftende strømretninger og dermed skiftende sedimenttransport der er konstateret i området ved Asaa havn og indsejling, det vanskelig gør brugen af eksisterende bypass områder i perioder af året.

Opdateret bypass tilladelse forventes at skulle dække en periode over 10 år.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 b, stk. 1 nr. 1 (LBK nr. 705 af 29/05/2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Det kan oplyses, at projektet ligger i Natura 2000-område 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 7. august 2020.

Kystdirektoratet vurderer. at der er behov for mere flexibilitet i tilgang til bypass områder. Samlet at der ikke udlægges mere en de max 8.000 m3 der er givet tilladelse til i eksisterende bypasstilladelse, mængderne fordeles over et meget større areal med et gennemsnitlig lag tykkelse på max 2,5 cm. om året, derfor bliver påvirkningerne i de enkelte områder bliver minimale.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen henvis da venligst til j.nr. 20/02023.

Hørings materiale.pdf

Yderligere information:

Ejgil Houmaa

Sagsbehandler