Høring: Ansøgning om bypass af sediment ved område A og C, Stigsnæs Færgehavn

Publiceret 08-01-2020

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af ca. 20.000 m3 over en 5-årig periode, oprensningssediment fra område A og C, havn og indsejlingen til Stigsnæs Færgehavn, Slagelse Kommune. Der oprenses aflejringer i indsejlingen og havnen, så der opnås den tilladte dybde, for at sikre sejlasen til og fra havnen.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 b, stk. 1 nr. 1 (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Det kan oplyses, at projektet ligger uden for Natura 2000-område ca. 0,3 km. Nord for nr. 162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 6. februar 2020

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummmer 20/00146.

Høringsbilag ansøgning bypass Stigsnæs Færgehavn.pdf

 

Yderligere information:

Ejgil Houmaa

Sagsbehandler