Høring: Ansøgning om bypass af rent oprensningssediment i Femø Havn og sejlrende, Lolland Kommune

Publiceret 06-12-2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af ca. 1000 m3 oprensningssediment pr. år, fra Femø Havn og sejlrende, Lolland Kommune.
Årsag til oprensningen er end løbende tilsanding, af havneområdet og sejlrenden.
Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 b, stk. 1 nr. Indsæt 1 (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Det kan oplyses, at projektet ligger i Natura 2000-område 173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 10. januar 2020.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/03396

Høring - Ansøgning om bypass af rent oprensningssediment i Femø Havn og sejlrende, Lolland Kommune.

 

Yderligere information:

Ejgil Houmaa

Sagsbehandler