Høring - Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse af Helene Kilde på matrikel nr. 8co Tisvilde By, Tibirke i Gribskov Kommune

Publiceret 19-05-2020

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning fra Naturstyrelsen Nordsjælland om tilladelse til etablering af kystbeskyttelse i form af en skråningsbeskyttelse på matrikel nr. 8co Tisvilde By, Tibirke i Gribskov Kommune.

Anlægget har til formål at beskytte kildeanlægget Helene Kilde mod nedbrydning i forbindelse med erosion fra havet. Beskyttelsen er en udvidelse af eksisterende beskyttelse på stedet.

Det er Kystdirektoratets indledende tekniske vurdering, at den ansøgte løsning vil kunne reducere risikoen i forbindelse med erosion på stedet. Der er i denne vurdering lagt til grund, at den ansøgte løsning vil indgå i eksisterende beskyttelse på strækningen.

Lovgrundlag  

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, § 3, stk. 5 (LBK nr. 57 af 21. januar 2019).

Vi skal i forbindelse med sagsbehandlingen vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal gøre opmærksom på, at vi ikke træffer afgørelse i sagen før vi kender Miljøstyrelsens afgørelse i forhold til hvorvidt projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Inkluderet lovgivning

Det ansøgte anlæg ønskes opført på et areal der er registreret fredskovspligtigt efter skovloven. Arealet er endvidere omfattet af arealfredningen Helenekilde samt beliggende indenfor strandbeskyttelseslinjen.

En tilladelse til kystbeskyttelse efter kystbeskyttelsesloven § 3 erstatter i overensstemmelse med reglerne herom i naturbeskyttelsesloven, lov om skove og lov om jagt og vildtforvaltning og regler fastsat i medfør af disse love tilladelser, godkendelser m.v., som ville være nødvendige for at gennemføre foranstaltninger omfattet af tilladelsen efter § 3. Derfor skal Kystdirektoratet i forbindelse med en afgørelse efter § 3 inkludere og afveje de hensyn, som de inkluderede regler varetager, ligesom de andre hensyn i kystbeskyttelseslovens formålsbestemmelse.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest den 18. juni 2020.

 

Ved spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen henvis da venligst til j.nr. 18/03162.

 Ansøgning Helene Kilde.