Kystdirektoratet vil rette op på retlige mangler i sagsbehandling

Publiceret 30-08-2023

Kystdirektoratet genoptager afgørelser, hvor der er truffet mangelfulde afgørelser og dispensationer efter naturbeskyttelseslovens regler om strandbeskyttelse.

Kystdirektoratet er blevet opmærksom på uregelmæssigheder i nogle sager om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Derfor har Kystdirektoratet bedt Kammeradvokaten gennemgå en række sager for at se, om der er sket fejl i forbindelse med sagsbehandlingen.

På den baggrund er der konstateret retlige mangler i et mindre antal sager, som Kammeradvokaten anbefaler genoptaget med henblik på at få sagerne fuldt belyst. Den anbefaling følger Kystdirektoratet og genoptager nu behandlingen af de pågældende sager. Derudover gennemgår Kystdirektoratet i forlængelse heraf selv enkelte sager, der potentielt også skal genoptages. Det er foreløbigt tale om op mod 20 sager samlet set.

- Det er meget beklageligt, at der har været retlige mangler i vores sagsbehandling. Fejlene i sagsbehandlingen begrænser sig til en afgrænset mængde sager, men det har selvfølgelig en stor betydning for den enkelte ansøger. Derfor går vi nu i dialog med de berørte ansøgere om, hvordan vi retter op på de retlige mangler,” siger Anne Elizabeth Kamstrup, vicedirektør i Naturstyrelsen med ansvar for Kystdirektoratet.

Afgørelserne omhandler typisk, hvorvidt ansøgeren kan få dispensation til at etablere bebyggelse eller andre ændringer på strandbredden og arealet op til 300 meter bag strandbredden, hvor der som udgangspunkt er forbud mod at ændre tilstanden.

De retlige mangler i afgørelserne knytter sig bl.a. til, at afgørelserne er truffet på et mangelfuldt grundlag, har fået et udfald, der kan være i strid med reglerne på området, eller at de klageberettigede ikke har været orienteret. Kystdirektoratet vil derfor nu sikre et fuldstændigt oplyst grundlag for sagerne for at vurdere, om den mangelfulde sagsbehandling har ført til, at der er etableret forhold i strid med reglerne på området.

Kystdirektoratets udgangspunkt vil i så fald være at vurdere, om en retlig lovliggørelse i form af en dispensation er en mulighed.

- Der er tale om få sager. Kystdirektoratet behandler årligt omkring 1.000 ansøgninger, anmeldelser og dispensationssager fra blandt andet borgere og kommuner. De afgørelser kan man stole på. Derfor genoptager vi nu de konkrete sager, hvor der er retlige mangler, samtidig med, at vi styrker det pågældende myndighedsområde generelt, siger Anne Elizabeth Kamstrup. 

Kystdirektoratet blev opmærksom på uregelmæssighederne på baggrund af en henvendelse fra en kommune. De pågældende afgørelser er truffet frem til 2022. Afgørelserne er ikke truffet af medarbejdere, der i dag er ansat i Kystdirektoratet.

Yderligere oplysninger

Naturstyrelsens pressetelefon, tlf. 7254 3004