Udkast til bekendtgørelse om tilskud fra pulje til dige- og kystbeskyttelsesprojekter i 2020-2021 er i høring nu

Også i 2020 og 2021 vil der være en pulje til dige- og kystbeskyttelsesprojekter. Kystdirektoratet har netop sendt en bekendtgørelse i høring, som fastsætter de nærmere ansøgning- og tildelingskriterier for tilskud til dige- og kystbeskyttelsesprojekter.

Du kan nu læse og komme med bemærkninger til udkastet til bekendtgørelsen om tilskud til dige- og kystbeskyttelsesprojekter i 2020-2021.

Se bekendtgørelsen. 

Der er på finanslovsforslaget for 2020 afsat midler til en pulje til dige- og kystbeskyttelsesprojekter. For at skabe klarhed over, hvilke projekter der kan komme i betragtning til tilskud fra puljen, og hvilke kriterier der bliver lagt til grund for vurderingen af ansøgninger om tilskud, har Kystdirektoratet udarbejdet et udkast til en tilskudsbekendtgørelse. Udkastet til bekendtgørelsen vil være i høring i fire uger fra mandag den 30. september 2019 til mandag den 28. oktober 2019.

Hvem kan søge, og hvad kan der søges om tilskud til?

Tilskud fra puljen kan søges af kommuner og kystbeskyttelseslag og kan anvendes til etablering eller forstærkning af diger i Vadehavet, og til kommunale fællesprojekter i områder, hvor risikoen i forbindelse med erosion er størst ifølge Kystanalysen fra 2016.

Særlige krav til ansøgninger om tilskud

For at kunne komme i betragtning til puljen, skal ansøger på ansøgningstidspunktet have opnået alle tilladelser fra de relevante offentlige myndigheder til at projektet kan gennemføres. Det er derfor en god idé allerede nu at få de nødvendige godkendelser på plads.

Endvidere er det et krav, at projekter ikke må være færdigetablerede og afsluttede på ansøgningstidspunktet. Der kan ydes tilskud til anlægsudgifter, men ikke til forundersøgelser, projektering, administration og drift. Tilskuddet kan maksimalt udgøre
50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

Kystdirektoratet sender en nyhed ud, når høringsperioden er afsluttet og den færdige bekendtgørelse foreligger, så du kan planlægge din ansøgning. Vi forventer samtidig at kunne offentliggøre ansøgningsfristerne for ansøgningsrunden i 2020.

Fakta om bekendtgørelsen:

  • Bekendtgørelsen fastsætter anvendelsesområde samt de nærmere ansøgnings- og tildelingskriterier for tilskud til dige- og kystbeskyttelsesprojekter.
  • Endelig udmøntning af puljen er afhængig af den endelige årlige bevilling på finansloven.
  • Evt. bemærkninger skal være Kystdirektoratet i hænde senest den 28. oktober 2019
  • Bemærkninger bedes sendt til lsh@kyst.dk