Kystbeskyttelse

Etablering og udvidelse af kystbeskyttelse på og langs de danske kyster forudsætter en tilladelse efter kystbeskyttelsesloven. Den 1. september 2018 blev kompetencen overført til kommunerne. Derudover blev sagsgangen forenklet, idet en tilladelse til kystbeskyttelse erstatter en række dispensationer og tilladelser efter anden lovgivning.

Kystdirektoratet er fortsat myndighed i forhold til kystbeskyttelsesprojekter, som staten udfører. Projekter, der omfatter gravning, boring og pumpning eller andre former for terrænændringer på kysten behandles også i Kystdirektoratet.

Af nedenstående lov fremgår de regler, som kan inkluderes i en tilladelse til kystbeskyttelse.

Strandbeskyttelse og klitfredning

Ændring af tilstanden inden for klitfredet areal og inden for strandbeskyttelseslinjen er som udgangspunkt ikke tilladt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 8 om klitfredning og § 15 om strandbeskyttelse. Kystdirektoratet kan i nogle tilfælde dispensere eller give tilladelse. 

Aftale om bebyggelsesregulerende foranstaltninger

Kystdirektoratet har indgået aftaler med Tønder Kommune og Esbjerg Kommune om bebyggelsesregulerende foranstaltninger inden for et nærmere defineret område. De bebyggelsesregulerende foranstaltninger reguleres i ”Lov om Tønder Marsk” og ”Lov om Ribe Dige”.

Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager på vegne af Miljø- og Fødevareministeriet en række forvaltningsopgaver på kysterne og på søterritoriet.

Kystdirektoratet overgik ved kongelig resolution den 3. februar 2014 fra Transportministeriet til Miljøministeriet og i forbindelse med ny regering efter folketingsvalget den 18. juni 2015, blev Miljøministeriet omlagt til Miljø- og Fødevareministeriet.

Kystdirektoratet blev den 1. februar 2017 lagt sammen med Naturstyrelsen.

Links til love, bekendtgørelser og vejledninger, som relaterer sig til disse opgaver finder du her på siden.