Pulje til kystbeskyttelse 2022

Regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet afsatte med finansloven for 2021 yderligere 350 mio. kr. til at øge og forlænge den statslige pulje til kystbeskyttelsesprojekter i årene 2021-2023. Kriterierne for relevante ansøgere er samtidig udvidet. I 2022 afsættes 150 mio. kr. Der kan i denne runde ansøges frem til 30. september 2022

Fakta om puljen:

Hvem kan ansøge?

  • Digelag i Varde, Esbjerg, Fanø eller Tønder Kommuner
  • Kommuner

Hvad kan der ansøges om støtte til?

-         Etablering eller forstærkning af diger i Vadehavsområdet.

-         Kommunale fællesprojekter, som ligger inden for strategistrækninger, hvor der ifølge værktøjet www.Kystplanlægger.dk anbefales en reduktion af risikoniveauet for erosion og/eller oversvømmelse på kort eller mellemlangt sigt, og hvor der er tale om en større sammenhængende kystbeskyttelsesindsats og helhedsorienteret løsning, som tager hensyn til omkringliggende landskab, miljø og natur, herunder biodiversitet.

Der er mulighed for at se strategistrækninger, hvor der anbefales en reduktion på

www.kystplanlægger.dk - https://gis.nst.dk/portal/apps/webappviewer/index.html?id=7d399b34b9ef42d7895569d0ccc0046b

Krav til projekter

Kravene til projekterne fremgår af bekendtgørelsen. Der kan eksempelvis ikke ansøges om støtte til projekter, der er afsluttede på ansøgningstidspunktet. Der kan dog godt ansøges om støtte til projekter, som allerede er igangsat. Projekter behøver ikke på ansøgningstidspunktet at have opnået tilladelse efter kystbeskyttelsesloven. Der skal dog i ansøgningen redegøres for, hvornår tilladelse forventes. Tilsagnet om tilskuddet bortfalder, hvis projektet ikke er afsluttet og dokumentation herfor indsendt til Kystdirektoratet senest fem år fra modtagelse af tilsagn. Dokumentation for egenfinansiering, som minimum er 20 pct., skal vedlægges ansøgningen.

Særligt om diger i Vadehavet 

Ved ansøgninger om etablering eller forstærkning af diger i Vadehavet vil der, når der er flere projekter end midler, ske en prioritering af ansøgninger efter de kriterier, som er anført i bekendtgørelsen.

Særligt om kommunale fællesprojekter, der reducerer en oversvømmelses- og/eller erosionsrisiko

Kommunale fællesprojekter skal ligge inden for de nævnte strategistrækninger, hvor der ifølge Kystplanlægger anebefales at reducere erosions- og/eller oversvømmelsesrisikoen på kort eller mellemlangt sigt. Når der er flere projekter end midler, foretages en samlet afvejning og prioritering ud fra de kriterier, som er anført i bekendtgørelsen.

Hvordan kan der ansøges?

Der ansøges elektronisk via Virk.dk

Ansøgningsfrister

Ansøgningsrunden i 2022 har ansøgningsfrist den 30. september 2022.

Læs mere i den gældende bekendtgørelse:

Læs bekendtgørelse nr. 1030 af 2. juni 2021 om tilskud fra pulje til diger og anden kystbeskyttelse, herunder om alle vilkår for ansøgning om tilskud https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1130

Kontakt:

 

Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig.

Telefon +45 99 63 63 63 Email:  Obfuscated Email

CVR: 33 15 72 74