Pulje til kystbeskyttelse 2023

I 2023 er der afsat 150 mio. kr. til statslig medfinansiering af kystbeskyttelse i kommunale fællesprojekter og digelag i Vadehavet. Der kan ansøges frem til den 2. oktober 2023.

Fakta om puljen


Hvem kan ansøge?

  • Kommuner
  • Digelag i Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder Kommuner

Hvad kan der ansøges om støtte til?

  • Kommunale fællesprojekter, som ligger inden for strategistrækninger, hvor der ifølge værktøjet Kystplanlægger anbefales en reduktion af risikoniveauet for erosion og/eller oversvømmelse på kort eller mellemlangt sigt, og hvor der er tale om en større sammenhængende kystbeskyttelsesindsats og helhedsorienteret løsning, som tager hensyn til omkringliggende landskab, miljø og natur, herunder biodiversitet.
  • Etablering eller forstærkning af diger i Vadehavsområdet

Der er mulighed for at se strategistrækninger, hvor der anbefales en reduktion på Kystplanlægger og i WebGIS:
Gå til Kystplanlægger
Gå til WebGIS

Krav til projekter

Kravene til projekterne fremgår af bekendtgørelsen (nr. 1130 af 2. juni 2021). Der kan eksempelvis ikke ansøges om støtte til projekter, der er afsluttede på ansøgningstidspunktet. Der kan dog godt ansøges om støtte til projekter, som allerede er igangsat. Projekter behøver ikke på ansøgningstidspunktet at have opnået tilladelse efter kystbeskyttelsesloven. Der skal dog i ansøgningen redegøres for, hvornår tilladelse forventes. Tilsagnet om tilskuddet bortfalder, hvis projektet ikke er afsluttet og dokumentation herfor indsendt til Kystdirektoratet senest fem år fra modtagelse af tilsagn. Dokumentation for egenfinansiering, som minimum er 20 pct., skal vedlægges ansøgningen.

Særligt om kommunale fællesprojekter, der reducerer en oversvømmelses- og/eller erosionsrisiko

Kommunale fællesprojekter skal ligge inden for de nævnte strategistrækninger, hvor der ifølge Kystplanlægger anbefales at reducere erosions- og/eller oversvømmelsesrisikoen på kort eller mellemlangt sigt. Hvis der er ansøgt om flere projekter/midler end tilskudspuljen rummer, foretages en samlet afvejning og prioritering ud fra de kriterier, som er anført i bekendtgørelsen.

Særligt om diger i Vadehavet

Ved ansøgninger om etablering eller forstærkning af diger i Vadehavet vil der, når der er flere projekter end midler, ske en prioritering af ansøgninger efter de kriterier, som er anført i bekendtgørelsen.

Hvordan kan der ansøges?

Der ansøges elektronisk via Virk.dk.
Gå til Virk.dk

Ansøgningsfrister

Ansøgningsrunden i 2023 har ansøgningsfrist den 2. oktober 2023.

Læs mere i den gældende bekendtgørelse nr. 1130 af 2. juni 2021 om tilskud fra pulje til diger og anden kystbeskyttelse, herunder om alle vilkår for ansøgning om tilskud.
Se mere på Retsinformation

Kontakt

Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig.
Telefon +45 99 63 63 63
E-mail: kdi@kyst.dk
CVR: 33 15 72 74

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

Hent til printvenlig version af "Ofte stillede spørgsmål"
Hent PDF: Ofte stillede spørgsmål om pulje til kystbeskyttelse 2023